Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI
• Artykuł 1 – Definicje
• Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
• Artykuł 3 – Stosowanie
• Artykuł 4 – Oferta
• Artykuł 5 – Umowa
• Artykuł 6 – Prawo do unieważnienia
• Artykuł 7 – Koszty w przypadku unieważnienia
• Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do unieważnienia
• Artykuł 9 – Cena
• Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja
• Artykuł 11 – Dostawa i realizacja
• Artykuł 12 – Transakcje ciągłe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie
• Artykuł 13 – Płatność
• Artykuł 14 – Warunki Korzystania z programu Pro Galicja
• Artykuł 15 – Procedura reklamacyjna
• Artykuł 16 – Spory
• Artykuł 17 – Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od pozostałych

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

Przez następujące postanowienia regulaminu rozumie się, co następuje:

 1. Okres ponownego rozpatrzenia: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do unieważnienia;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i która zawarła z przedsiębiorcą umowę sprzedaży na odległość;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Transakcja ciągła: umowa sprzedaży na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, w przypadku których obowiązek dostawy i/lub zakupu rozłożony jest w czasie;
 5. Stały nośnik danych: dowolny sposób przechowywania przez konsumenta lub przedsiębiorcę informacji adresowanych do niego osobiście, umożliwiający wgląd w przyszłości i niezmodyfikowane odtwarzanie przechowywanych danych.
 6. Prawo do unieważnienia: możliwość zerwania przez konsumenta umowy sprzedaży na odległość w okresie ponownego rozpatrzenia;
 7. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 8. Umowa sprzedaży na odległość: umowa przewidująca wykorzystanie jednej lub większej liczby metod komunikacji na odległość w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu mającego na celu sprzedaż na odległość produktów i/lub usług, włącznie z samym zawarciem umowy;
 9. Metody komunikacji na odległość: technologia pozwalająca na zawarcie umowy między konsumentem a przedsiębiorcą niewymagająca obecności stron w tym samym miejscu w tym samym czasie.

  ARTYKUŁ 2 – TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

 10. PRO GALICJA – Joanna Ślemp
  Adres korespondencyjny: Reduta 33/5; 31-421 Kraków
  Numer telefonu: +48 500492043
  Adres e-mail: biuro@progalicja.pl
  NIP: 7343178853
  REGON: 520513240
  Jeżeli działalność przedsiębiorcy podlega odpowiedniemu systemowi licencjonowania: dane organu nadzorczego:
  Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:
  • stowarzyszenie lub organizacja zawodowa, której jest członkiem;
  • tytuł zawodowy oraz miasto lub miejscowość w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym został przyznany;
  • odniesienie do stosownych obowiązujących w Polsce zasad regulujących zawód oraz instrukcje informujące, gdzie i w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp.

  ARTYKUŁ 3 – STOSOWANIE

 11. Niniejszy ogólny regulamin ma zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i do każdej umowy sprzedaży na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 12. Tekst niniejszego ogólnego regulaminu powinien być udostępniony konsumentowi przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zaznaczyć przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość, że ogólny regulamin jest dostępny do wglądu u przedsiębiorcy i że zostanie wysłany konsumentowi na żądanie bezpłatnie i w najbliższym możliwym terminie.
 13. W przypadku gdy umowa sprzedaży na odległość zawierana jest drogą elektroniczną – wbrew treści poprzedniego punktu – tekst niniejszego ogólnego regulaminu może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną przed zawarciem umowy, w sposób pozwalający konsumentowi łatwo zachować go na stałym nośniku danych. Jeżeli nie będzie to możliwe, zostanie wskazane przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość, gdzie można uzyskać wgląd do ogólnego regulaminu za pomocą środków elektronicznych. Zostanie on również wysyłany do konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie na żądanie.
 14. W przypadku, gdy oprócz niniejszego ogólnego regulaminu zastosowanie mają szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, wówczas analogicznie druga i trzecia sekcja będą miały zastosowanie, a w przypadku, gdy będą one sprzeczne z postanowieniami ogólnego regulaminu, konsument będzie mógł zawsze polegać na najkorzystniejszym postanowieniu.

  ARTYKUŁ 4 – OFERTA

 15. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega określonym warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 16. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić odpowiednią ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca korzysta z ilustracji, będą one dokładnie przedstawiać oferowane produkty i/lub usługi. Oczywiste błędy w ofercie nie będą pociągać za sobą zobowiązania ze strony przedsiębiorcy.
 17. Każda oferta zawierać będzie informacje, dzięki którym konsument będzie miał pełną jasność co do praw i obowiązków mających zastosowanie w razie przyjęcia oferty. Dotyczy to w szczególności: ceny, obejmującej podatki; ewentualnego kosztu dostawy; sposobu zawarcia umowy i wymaganych w tym celu działań; tego, czy ma zastosowanie prawo do unieważnienia; metody płatności, dostawy oraz realizacji umowy; terminu, w którym oferta może zostać zaakceptowana, lub terminu, w którym przedsiębiorca gwarantuje określoną cenę; wysokości opłaty pobieranej za komunikację na odległość, jeśli koszty korzystania z technologii do komunikacji na odległość są wyliczane na podstawie innej niż standardowa stawka podstawowa za stosowane środki komunikacji; tego, czy umowa ma zostać zarchiwizowana po jej zrealizowaniu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może uzyskać wgląd do umowy; sposobu, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić; oraz, w razie potrzeby, poprawić dane, które podał w ramach tej umowy; ewentualnych innych języków poza językiem niderlandzkim, w których umowa może zostać zawarta; kodeksów postępowania, do których przestrzegania przedsiębiorca się zobowiązał, oraz sposobu, w jaki konsument może uzyskać wgląd do tych kodeksów postępowania za pośrednictwem środków
  elektronicznych; oraz minimalnego okresu obowiązywania umowy sprzedaży na odległość w przypadku transakcji ciągłej.

  ARTYKUŁ 5 – UMOWA

 18. Umowa, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4, zostanie zawarta, gdy konsument zaakceptuje ofertę i spełni wymagane warunki.
 19. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, wówczas przedsiębiorca powinien niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zaakceptowanej oferty drogą elektroniczną. Konsument może rozwiązać umowę, jeśli przedsiębiorca nie potwierdził jeszcze przyjęcia zaakceptowanej oferty.
 20. Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznego przesyłu danych i zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Przedsiębiorca będzie stosował w tym celu odpowiednie środki bezpieczeństwa, jeżeli konsument ma do wyboru opcję dokonywania płatności drogą elektroniczną.
 21. Przedsiębiorca może wystąpić z zapytaniem o zdolność konsumenta do wywiązania się z zobowiązania dokonania płatności – w ramach obowiązującego prawa – jak również o wszelkie inne powiązane fakty i czynniki, aby zawarcie umowy sprzedaży na odległość przeprowadzone było w sposób odpowiedzialny. Jeżeli przedsiębiorca na podstawie przeprowadzonej kontroli ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, wówczas ma on prawo do odrzucenia zamówienia lub wniosku albo do dodania określonych warunków realizacji umowy, z podaniem uzasadnienia.
 22. Po dostarczeniu produktu lub wyświadczeniu usługi na rzecz konsumenta przedsiębiorca poda następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby informacje te mogły zostać zachowywane przez konsumenta na stałym nośniku danych w sposób pozwalający na dostęp do nich:
  a. adres dostępnego dla klienta oddziału przedsiębiorcy, z którym konsument może się skontaktować w przypadku reklamacji;
  b. regulamin prawa do unieważnienia umowy określający sposób, w jaki konsument może skorzystać z tego prawa; wyraźne stwierdzenie, że jakiekolwiek prawo do unieważnienia jest wykluczone;
  c. informacje dotyczące gwarancji i dostępnych usług posprzedażnych;
  d. informacje zawarte w art. 4, ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca zapewnił już konsumentowi te informacje przed wdrożeniem umowy;
  e. wymagania dotyczące odstąpienia od umowy, jeżeli czas trwania umowy przekracza jeden rok lub umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 23. Postanowienia zawarte w poprzednim ustępie dotyczą tylko pierwszej dostawy w przypadku transakcji ciągłej.

  ARTYKUŁ 6 – PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA

  W odniesieniu do dostawy produktów:

 24. Po dokonaniu zakupu produktów konsument ma możliwość rozwiązania umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania powodu. Okres ponownego rozpatrzenia rozpocznie się w dniu następującym po dniu odebrania przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego przez konsumenta dostawy produktu, a przedsiębiorca zostanie uprzednio poinformowany.
 25. W okresie ponownego rozpatrzenia konsument będzie obchodził się z produktem i opakowaniem z należytą dbałością. Konsument wyjmie produkt z opakowania lub użyje produktu wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do unieważnienia, powinien zwrócić produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi akcesoriami i – jeśli jest to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z uzasadnionymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę. W odniesieniu do świadczenia usług:
 26. Po wyświadczeniu usługi przez przedsiębiorcę konsument ma możliwość rozwiązania umowy w terminie 14 dni, począwszy od dnia, w którym umowa została zawarta, bez konieczności podawania powodu.
 27. Aby skorzystać z prawa do unieważnienia umowy, konsument będzie w tym celu przestrzegał uzasadnionych i jasnych instrukcji zapewnionych przez przedsiębiorcę w momencie złożenia oferty, lecz nie później niż w momencie dostawy.

  ARTYKUŁ 7 – KOSZTY W PRZYPADKU UNIEWAŻNIENIA

 28. Jeżeli konsument zdecyduje się skorzystać z prawa do unieważnienia umowy, poniesie maksymalnie koszt przesyłki zwrotnej.
 29. Jeżeli konsument dokonał już płatności, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od wysyłki zwrotnej lub unieważnienia.

  ARTYKUŁ 8 – WYŁĄCZENIE PRAWA DO UNIEWAŻNIENIA

 30. Przedsiębiorca może wykluczyć prawo do unieważnienia umowy przez klienta. Wyłączenie prawa do unieważnienia ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył wyłączenie w ofercie, lub z wyprzedzeniem przed zawarciem umowy.
 31. Wyłączenie prawa do unieważnienia umowy możliwe jest jedynie w przypadku produktów:
  a. które zostały zrealizowane przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  b. które mają charakter wyraźnie osobisty;
  c. których nie można zwrócić ze względu na ich naturę;
  d. które mogą szybko ulec zepsuciu lub stać się przestarzałymi;
  e. których cena na rynku finansowym podlega wahaniom, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  f. będących pojedynczymi gazetami i czasopismami;
  g. będących nagraniami audio i wideo lub oprogramowaniem komputerowym, które konsument odpieczętował.
 32. Wyłączenie prawa do unieważnienia umowy możliwe jest jedynie w przypadku usług:
  a. dotyczących zakwaterowania, tran sportu, usług restauracyjnych lub czasu wolnego w określonym dniu lub w określonym okresie;
  b. których świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu ponownego rozpatrzenia;
  c. dotyczących zakładów i loterii.

  ARTYKUŁ 9 – CENA

 33. Ceny oferowanych produktów i/lub usług nie wzrosną w okresie obowiązywania określonym w ofercie, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmian stawek VAT.
 34. W przeciwieństwie do postanowień poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może stosować zmienne ceny produktów lub usług w przypadku, gdy ich ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Związek z wahaniami cen rynkowych oraz fakt, że określone ceny są cenami orientacyjnymi, powinien być podany w ofercie.
 35. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy są one spowodowane przepisami lub regulacjami wynikającymi z ustawy.
 36. Podwyżki cen po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca zastrzegł je w umowie i:
  a. są one spowodowane przepisami lub regulacjami wynikającymi z ustawy; lub
  b. konsument ma prawo do anulowania umowy od dnia, w którym zacznie obowiązywać podwyżka ceny.
 37. Ceny podane w ofercie dotyczącej produktów lub usług zawierają podatek VAT.

  ARTYKUŁ 10 – ZGODNOŚĆ I GWARANCJA

 38. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi będą zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami dotyczącymi solidności i/lub przydatności do użycia oraz przepisami ustawowymi i/lub rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt odpowiedni jest również do celów innych niż standardowe.
 39. Wszelkie gwarancje udzielane przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływają na ustawowe prawa i roszczenia, które konsument może wystosować wobec przedsiębiorcy na podstawie niniejszej umowy.

  ARTYKUŁ 11 – DOSTAWA I REALIZACJA

 40. Przedsiębiorca będzie postępować z najwyższą starannością podczas przyjmowania i realizowania zamówienia na produkty oraz rozważania wniosków o wyświadczenie usług.
 41. Adres podany firmie przez konsumenta zostanie uznany za adres dostawy.
 42. Biorąc pod uwagę postanowienia w tym zakresie zawarte w art. 4 niniejszego ogólnego regulaminu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia w odpowiednim terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, o ile nie uzgodniono dłuższego termin dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy lub niemożności jej zrealizowania lub gdy może być zrealizowana tylko częściowo, konsument zostanie odpowiednio powiadomiony nie później niż 30 dni po dokonaniu zamówienia. Konsument będzie miał w takim przypadku prawo do rozwiązania umowy bez opłat i bez prawa do odszkodowania.
 43. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z poprzednim ustępem przedsiębiorca zwróci kwotę opłaconą przez konsumenta w najbliższym możliwym terminie, lecz nie później niż 30 dni od momentu rozwiązania umowy.
 44. Jeśli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca podejmie starania w celu zapewnienia zastępczego artykułu. Konsument zostanie w sposób jasny i wyczerpujący sposób poinformowany o dostarczeniu zastępczego artykułu nie później niż w momencie dostawy. Prawo do unieważnienia nie może być wykluczone w odniesieniu do artykułów zastępczych. Koszt wysyłki zwrotnej, jeśli istnieje taka możliwość, ponosi przedsiębiorca.
 45. Ryzyko ewentualnych uszkodzeń i/lub utraty produktów ponosi przedsiębiorca do momentu dostarczenia produktów do konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego przez konsumenta. Przedsiębiorca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem, o ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej.

  ARTYKUŁ 12 – TRANSAKCJE CIĄGŁE: CZAS TRWANIA, ANULOWANIE I PRZEDŁUŻENIE

  Anulowanie

 46. Konsument ma prawo do anulowania, w dowolnym terminie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących anulowania i z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy zawartej na czas nieokreślony i dotyczącej regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług.
 47. Konsument ma prawo do anulowania, w dowolnym terminie przed końcem okresu obowiązywania umowy, z uwzględnieniem uzgodnionych przepisów dotyczących anulowania i z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy zawartej na czas określony i dotyczącej regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług.
 48. W odniesieniu do umów opisanych w poprzednich ustępach konsument może: anulować umowę w dowolnej chwili; prawo to nie może być ograniczone do anulowania w określonym terminie lub okresie; anulować te umowy co najmniej w taki sam sposób, w jaki zostały zawarte; w każdym przypadku anulowanie podlega takiemu samemu okresowi wypowiedzenia, jaki przedsiębiorca przewidział względem siebie;
  Przedłużenie
 49. Umowa zawarta na czas określony i dotycząca regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może zostać automatycznie przedłużona ani odnowiona na czas określony.
 50. W przeciwieństwie do postanowień zawartych w poprzednim ustępie umowa zawarta na czas określony dotycząca regularnej dostawy gazet, biuletynów, dzienników i czasopism może zostać automatycznie odnowiona na czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy, jeśli konsument może anulować tę odnowioną umowę przed końcem okresu przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 51. Umowa zawarta na czas określony dotycząca regularnej dostawy produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeśli konsument ma prawo do anulowania umowy w dowolnym terminie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc lub okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż trzy miesiące w przypadku, gdy umowa dotyczy regularnej, ale o częstotliwości mniejszej niż raz na miesiąc, dostawy gazet, biuletynów, dzienników i czasopism.
 52. Umowa na czas określony dotycząca regularnej dostawy gazet, biuletynów, dzienników i czasopism o charakterze wstępnym (subskrypcja próbna lub wstępna) nie zostanie automatycznie przedłużona i zakończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub okresu wstępnego.
  Okres obowiązywania
 53. Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza jeden rok, konsument może anulować umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niż jeden miesiąc, o ile wymogi zasadności i uczciwości nie stanowią inaczej w odniesieniu do anulowania umowy przed upływem uzgodnionego okresu obowiązywania.

  ARTYKUŁ 13 – PŁATNOŚĆ

 54. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie należne kwoty, które konsument ma opłacić, muszą zostać uiszczone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu ponownego rozpatrzenia, o którym mowa w art. 6, ust. 1. Termin ten rozpoczyna się w momencie otrzymania przez konsumenta potwierdzenia umowy w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usługi.
 55. W odniesieniu do sprzedaży produktów konsumentom, ogólny regulamin nie może w żadnym wypadku przewidywać wymogu opłacenia zaliczki przekraczającej 50%. W przypadku zastrzeżenia wymogu opłacenia zaliczki konsument nie może skorzystać z żadnego prawa wynikającego z realizacji zamówienia lub usługi/usług, dopóki przewidziana zaliczka nie zostanie uiszczona.
 56. Konsument jest zobowiązany niezwłocznie poinformować przedsiębiorcę o wszelkich niedokładnościach w przekazanych lub określonych danych płatności.
 57. W przypadku nieuiszczenia przez konsumenta płatności przedsiębiorca ma prawo obciążyć go kosztami w uzasadnionej wysokości, o których poinformował konsumenta z wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń.

  ARTYKUŁ 14 – PROCEDURA REKLAMACYJNA

 58. Przedsiębiorca przestrzega procedury reklamacyjnej, której zasady zostały odpowiednio przekazane, i zgodnie z nią rozpatrzy każdą reklamację.
 59. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy zgłaszać przedsiębiorcy w sposób jasny i wyczerpujący w odpowiednim terminie, gdy tylko konsument wykryje wady.
 60. Wszelkie reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Jeśli można się spodziewać, że rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać dłuższego czasu, przedsiębiorca prześle potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 dni wraz z informacją, kiedy konsument może spodziewać się bardziej wyczerpującej odpowiedzi.
 61. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnego porozumienia, wystąpi spór, który podlegać będzie zasadom arbitrażu.

  ARTYKUŁ 15 – SPORY

  Wszelkie umowy między konsumentem a przedsiębiorcą, względem których zastosowanie ma niniejszy ogólny regulamin, podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

Top
X